Visiting Scholars

Current Visiting Scholars

N/A

Past Visiting Scholars

Yan Shi (Guangzhou University)

Yang Liu (Wuhan University)

Liu Yang (Guizhou University)

Jianxin Yang (China University of Geosciences, Wuhan)

Xiaochu Du (Hubei University)

Jianhua He (Wuhan University)

Yan Yu (Wuhan University of Technology)

Jian Ye (Southwest Jiaotong University, China)

Xiang Zhao (Wuhan University, China)

Xiaoya Ma (Wuhan University, China)

Kaili Dou (Wuhan University, China)

Jian Gong (China University of Geosciences, Wuhan)

Yu He (Three Gorge University, China)

Jiqiang Niu (Xinyang Normal University, China)

Feng Xu (Xinyang Normal University, China)

Junmei Zang (South China University of Technology, China)

Zhi Zhang (China University of Geosciences, Wuhan)

Zuo Zhang (Hubei University)

Jun Zhang (Wuhan University)

Xinqi Zheng (China University of Geosciences, Beijing)

Jun Zhu (Southwest Jiaotong University, China)

Shenghua Liu (Wuhan University)

Dianfeng Liu (Wuhan University)

Qianting Zhu (China University of Petroleum, Beijing)